Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden Groeizorggroep

Door gebruik te maken van Groeizorggroep geeft u impliciet aan akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Leest u deze daarom goed door.

Groeizorggroep is een beveiligde online omgeving voor het geven en volgen van trainingen, cursussen en behandelingen en voor communicatie tussen cliënt en begeleider. Groeizorggroep B.V. is de eigenaar van Groeizorggroep. Wanneer hierna gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’, wordt steeds het bedrijf Groeizorggroep B.V. bedoeld.

Let op: De programma’ s in Groeizorggroep zijn niet bedoeld voor acute noodsituaties. Neem in geval van nood direct contact op met uw begeleider, GGZ zorgverlener of met uw huisarts.

Algemeen

Uw account op Groeizorggroep is strikt persoonlijk. Dit houdt in dat alleen u daar toegang toe heeft, en dat u dus anderen hiervan geen gebruik mag laten maken.

Groeizorggroep biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met een helpdesk (helpdesk @Groeizorggroep.nl). De helpdesk kan u helpen met vragen rondom het gebruik van het platform en vragen van technische aard. Voor inhoudelijke vragen over uw traject dient u contact op te nemen met uw begeleider.

De informatie en materialen die op Groeizorggroep worden gebruikt, hebben copyright van Groeizorggroep B.V., tenzij anders aangegeven. Er mag alleen informatie worden gedownload door geregistreerde gebruikers voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit zoals kopiëren of verspreiden van informatie of materiaal mag alleen met toestemming van Groeizorggroep B.V. gedaan worden. Ook zijn de beeltenissen, het ontwerp en het Groeizorggroep logo eigendom van Groeizorggroep B.V. en mogen niet gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming.

Groeizorggroep bevat links naar internet websites en online materialen die door derde partijen worden beheerd. Deze sites en materialen worden niet door Groeizorggroep B.V. gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij verzoeken u wel om niet – ‐werkende links en materialen bij de helpdesk te melden.

U dient zich bij uw gebruik te onthouden van het doen van misleidende, denigrerende, discriminerende of anderszins onrechtmatige mededelingen en van het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wij behouden het recht voor om content, waarvan wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat die door u geplaatst is in strijd met deze verplichting, zonder uw voorafgaande instemming te verwijderen.

U dient zich te onthouden van activiteiten die de integriteit en veiligheid van Groeizorggroep in gevaar kunnen brengen. Wordt risicovol gedrag gesignaleerd, dan zal door ons of door uw begeleider contact met u worden opgenomen om dit te bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en eventuele recidive kunnen wij of uw begeleider besluiten om u verdere toegang tot Groeizorggroep al dan niet tijdelijk te ontzeggen. Opzettelijke introductie van schadelijk materiaal of het op oneigenlijke wijze toegang proberen te krijgen tot de server waarop Groeizorggroep gegevens zijn opgeslagen betreffen strafbare feiten, waarvan wij aangifte doen bij de politie en waarbij wij uw identiteit aan hen bekend maken.

Groeizorggroep B.V. en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor claims, of schade van wat voor soort dan ook, van gebruikers van Groeizorggroep of van iemand anders, door beslissingen of gedragingen die het gevolg zijn van informatie op deze website. Dit houdt zonder uitzondering directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade in .

Groeizorggroep B.V. en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw computerapparatuur, uw eigen software en / of data als gevolg van uw gebruik van Groeizorggroep of door het uploaden of downloaden van enig materiaal.

Groeizorggroep biedt nadrukkelijk geen behandeladvies. Wij besteden alle redelijkerwijs van ons te verlangen zorg aan de ontwikkeling en het onderhoud van Groeizorggroep. Echter uitsluitend de begeleider / zorgverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van diens behandeling / cursus / training. Groeizorggroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, als direct of indirect gevolg van uw gebruik van Groeizorggroep, bijvoorbeeld van standaard modules of door ons of derden in Groeizorggroep geplaatste informatie. Cliënten dienen met betrekking tot hun begeleiding / behandeling altijd hun begeleider / zorgverlener te raadplegen. Wij bieden geen garantie ten aanzien van de kwaliteit van begeleiders / zorgverleners die gebruik maken van Groeizorggroep of dat zij BIG of anderszins beroepsmatig geregistreerd zijn.

Opslag en beveiliging van persoonlijk informatie

Groeizorggroep B.V. zal in redelijkheid alle mogelijke stappen nemen om alle persoonlijke informatie veilig te stellen en zorgvuldig te behandelen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw informatie wordt in versleutelde vorm bewaard op een beveiligde server op een beveiligde lokatie. Daarnaast zijn zowel het hele team van Groeizorggroep B.V., als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met onze informatiesystemen, door de wet verplicht tot vertrouwelijkheid aangaande gegevens die door Groeizorggroep B.V. worden bewaard.

U bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van uw persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen en uw wachtwoord nooit ergens te noteren. Verstrek uw wachtwoord nooit aan derden. Een bepaalde minimale complexiteit van uw wachtwoord zal worden afgedwongen.